Hoylatools-verkkokaupan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Planemill Finland Ltd Oy / Hoylatools
Y-tunnus 1965562-1
Postiosoite Villintie 166, 16300 Orimattila

Yhteyshenkilö

Jani Höylä
info@hoylatools.fi

Rekisterin nimi

Hoylatools-asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja kerätään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, se voidaan milloin tahansa peruuttaa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen, ylläpitämiseen, hallitsemiseen hoitamiseen ja kehittämiseen
 • Rekisterinpitäjän markkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Hoylatools-verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Henkilöllä on tai on ollut asiakassuhde tai henkilö on rekisteröitynyt verkkokauppaan tai tilannut verkkokaupan uutiskirjeen tai muuta markkinointisisältöä.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot ja muut laskutustiedot
  • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Hoylatools -verkkokaupasta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa rekisteröidyltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan käyttää Hoylatools-verkkokaupan tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta rekisterin käyttötarkoituksen määrittämiin toimenpiteisiin. Asiakastietoihin on pääsy vain Hoylatools-verkkokaupan omilla työntekijöillä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytyskriteerit

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja -käytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

Tilausten tiedot, kuten laskutushistoria säilytetään, vaikka yhteyshenkilön henkilötiedot poistetaan. Osalle henkilötiedoista lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmistamiseksi

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka on suojattu palomuurin, salasanojen ja muiden teknisten keinojen avulla. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukitussa tilassa, jossa on sähköinen kulunvalvonta.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna edellä mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää suoramarkkinointi.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.9.2021.